banner-schilderwerk

Certificaten

Als hulpmiddel en "bewijs van goed gedrag" vindt u hieronder onze getuigschriften.

Schults Schilder voert zijn chemisch afval zowel van de bouwplaatsen als van de werkplaats af volgens alle geldende voorschriften.

De leverancier, Interchem, verzorgt dit in zijn geheel voor Schults Schilders.

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Inleiding VCA/VCU
In 1989 hebben opdrachtgevende bedrijven in de petrochemische industrie de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een veiligheidsstandaard voor contractors. Deze standaard, de VCA, is inmiddels uitgegroeid tot een algemene en internationaal toegepaste meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.>
Opdrachtgevers hebben er alle belang bij dat op hun bedrijfsterreinen en locaties veilig en verantwoord wordt gewerkt. Hetzelfde is uiteraard van toepassing op opdrachtnemende bedrijven en uitvoerenden. Niemand zit immers op een ongeval te wachten!

Sinds december 2003 is er ook een Veiligheids Checklist Opdrachtgevers (VCO). Deze eerste versie van de VCO is in de vorm van een "self assessment" checklist. Voor meer informatie over de VCO klik hier.

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering in verband met veranderende wet- en regelgeving, nieuwe (milieu)technische inzichten en (internationale) ontwikkelingen.

Een goed instrument vraagt om een zorgvuldige inzet!
Steeds meer opdrachtgevers (en opdrachtnemers) onderkennen de toegevoegde waarde van VCA/VCU-certificering. Een toenemend aantal bedrijven gaat dan ook het certificatietraject in. Certificeren vraagt vaak flinke inspanningen van een bedrijf. Het totale VGM-beheersysteem wordt doorgelicht. Alleen al daarom, maar ook om de effectiviteit van VCA/VCU als controle-instrument te waarborgen, is het van groot belang om alleen dan certificering van een opdrachtnemer te eisen als er echt sprake is van risicovolle werkzaamheden in de zin van VCA/VCU. Voor meer informatie over welke werkzaamheden dit betreft klik hier.
Meer informatie vindt u op www.vca.nl

Dit certificaat is geldig tot 24 februari 2023

Dit certificaat is geldig tot 18 december 2026.

Algemeen:
De gekwalificeerde AF-erkende onderhoudsspecialisten werken als enige volgens de garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent klantentevredenheids onderzoek en periodieke technische inspecties wordt de kwaliteit constant onder controle gehouden!

Een AF-erkend bedrijf:

 • beschikt over alle vereiste vak- en bedrijfstechnische diploma's
 • komt met een glasheldere offerte, zonder valkuilen
 • werkt volgens de leveringsvoorwaarden die Stichting AF-Erkenningsregeling met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is overeengekomen
 • hanteert uniforme garantieregelingen
 • wordt periodiek geïnspecteerd door een onafhankelijk deskundigenbureau
 • is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
 • weet de kosten voordelig te houden met een meerjarenonderhoudsplan
 • vraagt om uw tevredenheid!

Meerjarenonderhoudsplannen en -abonnementen
Een groot aantal bedrijven biedt meerjarige onderhoudsabonnementen aan, waarbij de kosten maandelijks verspreid worden en het schilder- en onderhoudswerk bij voorbaat al jarenlang vooruit op de agenda staat. Niet alleen interessant voor particuliere woningbezitters, maar ook voor een Vereniging van Eigenaren. Vraag naar de mogelijkheden bij het AF-erkende bedrijf.

Of u bij het inschakelen van een AF-erkend bedrijf duurder uit bent?

Nee, waarschijnlijk bent u per saldo zelfs voordeliger uit, omdat het AF-erkende bedrijf staat voor een duurzamer resultaat. Met andere woorden: kiezen voor de AF-erkende onderhoudsspecialist is een renderende investering. Hij is uw vertrouwen meer dan waard.

Meer informatie vindt u op www.af-erkend.nl

Bekijk het certificaat
Dit certificaat is geldig van september 1603.

De zeventien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven - waaronder Savantis - hebben de voorwaarden voor erkenning als Erkend leerbedrijf zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Het leerbedrijf:

 • biedt een passende leerwerkplek voor de leerling;
 • biedt de leerling een goede en veilige leerplaats en werkzaamheden;
 • geeft voldoende en deskundige begeleiding;
 • overlegt regelmatig met de school en Savantis;
 • gaat akkoord met vermelding van de bedrijfsgegevens in het Register van Erkende leerbedrijven en op www.stagemarkt.nl;
 • is bereid een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) af te sluiten.

De precieze omschrijving van de criteria vindt u hier.

Bedrijven die jonge mensen opleiden, doen dat in het algemeen om ook in de toekomst zeker te zijn van goedopgeleide medewerkers. Zulke medewerkers werken efficiënter en leveren een betere kwaliteit van een product of dienstverlening. Door de leerling zelf op te leiden, kan het bedrijf hem of haar - naast de standaardvaardigheden die bij de opleiding horen - bovendien de bedrijfstypische kennis en werkwijze aanleren. Er zijn meer voordelen. Zo mag een Erkend leerbedrijf het speciale logo gebruiken, krijgt het een eigen ruimte op de website van Savantis en komt het veelal in aanmerking voor fiscale voordelen en subsidies.

Meer informatie vindt u op www.savantis.nl

Dit certificaat is geldig vanaf 30 maart 2000

De resultaten van de producten van Repair Care International zijn tot ver over de grenzen bekend en een maatstaf voor duurzaam houtherstel.

Door grote internationale toepassing- en van onze systeemaanpak zijn de gebruikers vertrouwd geraakt met de onbegrensde mogelijkheden en aan- toonbare kostenvoordelen van elas- tische technologie als een duurzame oplossing voor het behoud van hout.

Voor woningcorporaties die geregeld hun onderhoudsbudget overschrijden, biedt Repair Care 100% inventarisatie. Een nieuwe dienst waarmee woningcorporaties absolute zekerheid, meer efficiency en minder faalkosten krijgen.

100% inventarisatie is een volledige inspectie van al het geveltimmerwerk binnen een project met als resultaat vrijwel 100% zekerheid over de status van het houtwerk.

Alle bevindingen worden in een overzichtelijk rapport in kaart gebracht. Dit rapport vormt vervolgens de basis voor de projectleider van de corporatie, de calculator van het schildersbedrijf en de werkvoorbereider. Die kan precies de juiste hoeveelheden aan materiaal bestellen, met als gevolg een efficiënt verloop van het project, geen faalkosten en minimale overlast voor bewoners en omwonenden.

Neem voor meer informatie over 100% inventarisatie contact met ons op.

Meer informatie vindt u op www.repair-care.com

 

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de meest bekende is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

 

De eerste officiële ISO-norm voor kwaliteitsmanagement dateert van 15 maart 1987 en is ontstaan uit de Allied Quality Assurance Publications (AQAP) uit 1969. De AQAP is een Amerikaanse norm voor kwaliteitsborging die zijn oorsprong vindt in de militaire industrie. De NAVO ontwikkelde in 1959 kwaliteitsnormen voor zijn leveranciers om zeker te zijn van juiste en kwalitatief goede materialen op het juiste moment aan het front. Alleen leveranciers die aan deze kwaliteitsnormen voldeden mochten aan de NAVO leveren. Deze normen werden in 1969 herzien en opgesteld onder de naam AQAP.

 

ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement systeem. Hoewel ISO9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

 

ISO9001 wordt ook wel als volgt vertaald:

 

  • zeg wat je doet

 

  • doe wat je zegt

 

  • bewijs het

 

 

direct contact met ons op voor meer informatie of advies.

In de offerte staan werkzaamheden, prijs en garantie omschreven. Deze afspraken komen wij graag na.  Particuliere opdrachtgevers bieden wij de garantie volgens de ‘ OnderhoudNL Garantie’ en voor bedrijven, VVE, woningbouwverenigingen, aannemers en overheden hebben wij service en garantie precies op maat.

Iwan-contact-pagina

Heeft u vragen over het schilderwerk van Schults Nederland?

Neem dan contact op met Iwan, hij hoort graag van u.

Iwan Pankow
0111 414 065
info@schultsnederland.nl